2 references to AssemblyUnity
mscorlib (2)
system\reflection\assembly.cs (1)
1631UnitySerializationHolder.AssemblyUnity,
system\unityserializationholder.cs (1)
305case AssemblyUnity: