3 writes to m_overlappedData
mscorlib (3)
system\threading\overlapped.cs (3)
300m_overlappedData = (OverlappedData) s_overlappedDataCache.Allocate(); 306m_overlappedData = (OverlappedData) s_overlappedDataCache.Allocate(); 433overlapped.m_overlappedData = null;
21 references to m_overlappedData
mscorlib (21)
system\threading\overlapped.cs (21)
301m_overlappedData.m_overlapped = this; 307m_overlappedData.m_overlapped = this; 308m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetLow = offsetLo; 309m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetHigh = offsetHi; 310m_overlappedData.UserHandle = hEvent; 311m_overlappedData.m_asyncResult = ar; 321get { return m_overlappedData.m_asyncResult; } 322set { m_overlappedData.m_asyncResult = value; } 327get { return m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetLow; } 328set { m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetLow = value; } 333get { return m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetHigh; } 334set { m_overlappedData.m_nativeOverlapped.OffsetHigh = value; } 340get { return m_overlappedData.UserHandle.ToInt32(); } 341set { m_overlappedData.UserHandle = new IntPtr(value); } 347get { return m_overlappedData.UserHandle; } 348set { m_overlappedData.UserHandle = value; } 353get { return m_overlappedData.m_iocbHelper; } 359get { return m_overlappedData.m_iocb; } 383return m_overlappedData.Pack(iocb, userData); 402return m_overlappedData.UnsafePack(iocb, userData); 432OverlappedData overlappedData = overlapped.m_overlappedData;