2 writes to serverType
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\objref.cs (2)
104set { serverType = value;} 237set { serverType = value; }
3 references to serverType
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\objref.cs (3)
102get { return serverType;} 132if (CompareTypes(castType, serverType)) 236get { return serverType; }