1 reference to CodePageNoMac
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
505case CodePageNoMac: // 2