1 reference to c_keyValueSeparator
mscorlib (1)
system\runtime\versioning\binarycompatibility.cs (1)
400string[] keyValuePair = components[i].Split(c_keyValueSeparator);