1 reference to EncodedArrayType
mscorlib (1)
system\reflection\customattribute.cs (1)
875encodedType = encodedArg.CustomAttributeType.EncodedArrayType;