7 writes to _i
mscorlib (7)
system\guid.cs (7)
66_i = b[13]; 82_i = i; 107_i = d[5]; 125_i = i; 584result.parsedGuid._i = bytes[5]; 664result.parsedGuid._i = (byte)(temp>>16); 742result.parsedGuid._i = (byte)(temp>>16);
17 references to _i
mscorlib (17)
system\guid.cs (17)
909g[13] = _i; 955if (g._i != _i) 984if (g._i != _i) 1042if (g._i!=this._i) { 1043return GetResult((uint)this._i, (uint)g._i); 1092if (value._i!=this._i) { 1093return GetResult((uint)this._i, (uint)value._i); 1127if(a._i != b._i) 1272offset = HexsToChars(guidChars, offset, _h, _i, true); 1289offset = HexsToChars(guidChars, offset, _h, _i);