3 references to s_overlappedDataCache
mscorlib (3)
system\threading\overlapped.cs (3)
300m_overlappedData = (OverlappedData) s_overlappedDataCache.Allocate(); 306m_overlappedData = (OverlappedData) s_overlappedDataCache.Allocate(); 435s_overlappedDataCache.Free(overlappedData);