2 references to InvalidOperation_RegRemoveSubKey
mscorlib (2)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
442ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource.InvalidOperation_RegRemoveSubKey);
system\throwhelper.cs (1)
377case ExceptionResource.InvalidOperation_RegRemoveSubKey: