6 references to ValidateStyles
mscorlib (6)
system\datetime.cs (6)
1306DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(styles, "styles"); 1323DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(style, "style"); 1328DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(style, "style"); 1471DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(styles, "styles"); 1476DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(style, "style"); 1481DateTimeFormatInfo.ValidateStyles(style, "style");