1 write to _isStdInRedirected
mscorlib (1)
system\console.cs (1)
212_isStdInRedirected = IsHandleRedirected(ConsoleInputHandle);
3 references to _isStdInRedirected
mscorlib (3)
system\console.cs (3)
205return _isStdInRedirected; 210return _isStdInRedirected; 215return _isStdInRedirected;