1 write to byteStart
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
1934this.byteStart = byteStart;
3 references to byteStart
mscorlib (3)
system\text\encoding.cs (3)
1959enc.ThrowCharsOverflow(decoder, bytes <= byteStart); // Throw? 1984enc.ThrowCharsOverflow(decoder, bytes <= byteStart); // Throw? 2028return (int)(bytes - byteStart);