3 writes to m_nextResWriter
mscorlib (3)
system\reflection\emit\assemblybuilderdata.cs (1)
552m_nextResWriter = null;
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (2)
1326resWriterData.m_nextResWriter = m_moduleData.m_embeddedRes; 1377resWriterData.m_nextResWriter = m_moduleData.m_embeddedRes;
1 reference to m_nextResWriter
mscorlib (1)
system\reflection\emit\modulebuilder.cs (1)
448for (resWriter = m_moduleData.m_embeddedRes; resWriter != null; resWriter = resWriter.m_nextResWriter)