2 references to CombineHashCodes
mscorlib (2)
system\tuple.cs (2)
881return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item1), comparer.GetHashCode(m_Item2), comparer.GetHashCode(m_Item3), comparer.GetHashCode(m_Item4), comparer.GetHashCode(m_Item5), comparer.GetHashCode(m_Item6), comparer.GetHashCode(m_Item7)); 1067return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item2), comparer.GetHashCode(m_Item3), comparer.GetHashCode(m_Item4), comparer.GetHashCode(m_Item5), comparer.GetHashCode(m_Item6), comparer.GetHashCode(m_Item7), t.GetHashCode(comparer));