1 reference to SyncStream
mscorlib (1)
system\io\stream.cs (1)
783return new SyncStream(stream);