1 reference to RestoreFlow
mscorlib (1)
system\threading\executioncontext.cs (1)
439ExecutionContext.RestoreFlow();