Base:
method
InternalFallback
System.Text.DecoderFallbackBuffer.InternalFallback(System.Byte[], System.Byte*)