1 reference to PublishAnonymouslyHostedDynamicMethodsAssembly
mscorlib (1)
system\reflection\emit\dynamicmethod.cs (1)
334AppDomain.PublishAnonymouslyHostedDynamicMethodsAssembly(assembly.GetNativeHandle());