1 reference to XmlElementName
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\soap.cs (1)
208String xmlName = fieldAttr.XmlElementName;