Base:
property
IsGenericParameter
System.Type.IsGenericParameter
2 references to IsGenericParameter
mscorlib (2)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (2)
2310if (IsGenericParameter) 2582if (IsGenericParameter)