3 writes to bLastVirama
mscorlib (3)
system\text\isciiencoding.cs (3)
711decoder.bLastVirama = bLastVirama; 720decoder.bLastVirama = false; 813bLastVirama = false;
1 reference to bLastVirama
mscorlib (1)
system\text\isciiencoding.cs (1)
391bLastVirama = decoder.bLastVirama;