2 references to SetIdentity
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\identityholder.cs (2)
372SetIdentity(srvID, objURI, DuplicateIdentityOption.Unique); 457idObj = SetIdentity(idObj, null, DuplicateIdentityOption.UseExisting);