3 references to COR_E_ENTRYPOINTNOTFOUND
mscorlib (3)
system\entrypointnotfoundexception.cs (3)
24SetErrorCode(__HResults.COR_E_ENTRYPOINTNOTFOUND); 29SetErrorCode(__HResults.COR_E_ENTRYPOINTNOTFOUND); 34SetErrorCode(__HResults.COR_E_ENTRYPOINTNOTFOUND);