1 reference to SetHasProxyAttribute
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
1040SetHasProxyAttribute();