2 references to CodeTypeMask
mscorlib (2)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
1137if ((m_dwMethodImplFlags & MethodImplAttributes.CodeTypeMask) != MethodImplAttributes.IL ||
system\reflection\emit\typebuilder.cs (1)
2383if (((meth.GetMethodImplementationFlags() &(MethodImplAttributes.CodeTypeMask|MethodImplAttributes.PreserveSig|MethodImplAttributes.Unmanaged)) != MethodImplAttributes.IL) ||