2 references to AddElementTypes
mscorlib (2)
system\unityserializationholder.cs (2)
104type = AddElementTypes(info, type); 120type = AddElementTypes(info, type);