3 references to _ByteLength
mscorlib (3)
system\buffer.cs (3)
173if (index < 0 || index >= _ByteLength(array)) 202if (index < 0 || index >= _ByteLength(array)) 232return _ByteLength(array);