1 reference to RegOpenKeyEx
mscorlib (1)
microsoft\win32\registrykey.cs (1)
921ret = Win32Native.RegOpenKeyEx(baseKey,