1 write to m_hostEnumerator
mscorlib (1)
system\security\policy\evidence.cs (1)
1623m_hostEnumerator = hostEnumerator;
1 reference to m_hostEnumerator
mscorlib (1)
system\security\policy\evidence.cs (1)
1762if (m_hostEnumerator)