3 references to __RaceSetServerIdentity
mscorlib (3)
system\runtime\remoting\identityholder.cs (1)
295srvID = obj.__RaceSetServerIdentity(serverID);
system\runtime\remoting\remotingservices.cs (1)
437idObj = obj.__RaceSetServerIdentity(serverID);
system\runtime\remoting\serveridentity.cs (1)
301srvObj.__RaceSetServerIdentity(this);