3 references to RegDeleteKey
mscorlib (3)
microsoft\win32\registrykey.cs (3)
456ret = Win32Native.RegDeleteKey(hkey, subkey); 524ret = Win32Native.RegDeleteKey(hkey, subkey); 561ret = Win32Native.RegDeleteKey(hkey, subkey);