1 reference to FreeSizedRef
mscorlib (1)
system\gc.cs (1)
603FreeSizedRef(temp);