1 write to s_cachedPreparedType2
mscorlib (1)
system\threading\synchronizationcontext.cs (1)
108else if (s_cachedPreparedType2 == null) s_cachedPreparedType2 = type;
2 references to s_cachedPreparedType2
mscorlib (2)
system\threading\synchronizationcontext.cs (2)
100s_cachedPreparedType2 != type && 108else if (s_cachedPreparedType2 == null) s_cachedPreparedType2 = type;