3 references to RuntimeTypeUnity
mscorlib (3)
system\unityserializationholder.cs (3)
114int unityType = RuntimeTypeUnity; 247m_unityType = RuntimeTypeUnity; 268case RuntimeTypeUnity: