2 references to SetObjRefLite
mscorlib (2)
system\runtime\remoting\objref.cs (2)
1054SetObjRefLite(); 1062SetObjRefLite();