1 reference to GetClrTypeFullNameForArray
mscorlib (1)
system\runtime\serialization\formatterservices.cs (1)
496return GetClrTypeFullNameForArray(type);