1 write to m_symCustomAttrs
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
915m_symCustomAttrs = new List<SymCustomAttr>();
4 references to m_symCustomAttrs
mscorlib (4)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (4)
315if (m_symCustomAttrs != null) 317foreach(SymCustomAttr symCustomAttr in m_symCustomAttrs) 914if (m_symCustomAttrs == null) 917m_symCustomAttrs.Add(new SymCustomAttr(name, data));