1 write to byteStart
mscorlib (1)
system\text\encoding.cs (1)
2127this.byteStart = inByteStart;
2 references to byteStart
mscorlib (2)
system\text\encoding.cs (2)
2212((bThrow == true) && (bytes == byteStart)), 2219enc.ThrowBytesOverflow(encoder, bytes == byteStart); // Throw? (and reset fallback if not converting)