1 reference to GeneralShortTimePattern
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformat.cs (1)
823realFormat = dtfi.GeneralShortTimePattern;