1 reference to CJKDaySuff
mscorlib (1)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (1)
2457InsertHash(temp, CJKDaySuff, TokenType.SEP_DaySuff, 0);