1 reference to SymCustomAttr
mscorlib (1)
system\reflection\emit\methodbuilder.cs (1)
917m_symCustomAttrs.Add(new SymCustomAttr(name, data));