1 reference to EnvoyInfo
mscorlib (1)
system\runtime\remoting\objref.cs (1)
351info = new EnvoyInfo(serverID.EnvoyChain);