1 reference to SetGenParamCustomAttribute
mscorlib (1)
system\reflection\emit\generictypeparameterbuilder.cs (1)
222m_type.SetGenParamCustomAttribute(con, binaryAttribute);