1 write to _applicationIdentity
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
1092_applicationIdentity = appIdentity;
1 reference to _applicationIdentity
mscorlib (1)
system\appdomain.cs (1)
2642return _applicationIdentity;