7 references to CombineHashCodes
mscorlib (7)
system\tuple.cs (7)
66return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), h5); 70return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6)); 74return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6, h7)); 78return CombineHashCodes(CombineHashCodes(h1, h2, h3, h4), CombineHashCodes(h5, h6, h7, h8)); 455return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item1), comparer.GetHashCode(m_Item2), comparer.GetHashCode(m_Item3), comparer.GetHashCode(m_Item4)); 1061return Tuple.CombineHashCodes(comparer.GetHashCode(m_Item5), comparer.GetHashCode(m_Item6), comparer.GetHashCode(m_Item7), t.GetHashCode(comparer));