3 writes to shortTimePattern
mscorlib (3)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (3)
1173this.shortTimePattern = this.UnclonedShortTimePatterns[0]; 1188this.shortTimePattern= value; 2084this.shortTimePattern = this.allShortTimePatterns[0];
4 references to shortTimePattern
mscorlib (4)
system\globalization\datetimeformatinfo.cs (4)
456if (shortTimePattern != null) this.ShortTimePattern = shortTimePattern; 1170if (this.shortTimePattern == null) 1175return this.shortTimePattern;