2 references to GetKeyState
mscorlib (2)
system\console.cs (2)
1610short s = Win32Native.GetKeyState(NumberLockVKCode); 1620short s = Win32Native.GetKeyState(CapsLockVKCode);