3 references to DefinePInvokeMethodHelper
mscorlib (3)
system\reflection\emit\typebuilder.cs (3)
1911MethodBuilder method = DefinePInvokeMethodHelper( 1926MethodBuilder method = DefinePInvokeMethodHelper( 1943MethodBuilder method = DefinePInvokeMethodHelper(