3 references to StringValue
mscorlib (3)
system\reflection\customattribute.cs (3)
862m_value = encodedArg.StringValue; 870if (encodedArg.StringValue != null) 871m_value = ResolveType(scope, encodedArg.StringValue);