2 writes to InternalHigh
mscorlib (1)
system\threading\overlapped.cs (1)
191m_nativeOverlapped.InternalHigh = (IntPtr)0;
System (1)
net\System\Net\_SafeNetHandles.cs (1)
2315((NativeOverlapped*)handleSnapshot)->InternalHigh = IntPtr.Zero;